28 thg 4, 2011

abc

VISSUMO is a provider of next-generation touch technologies for industrial, architectural, retail, transportation, instructional, and entertainment applications. The company has changed name from Infini Touch to VISSUMO, and it was my task to design a new wordmark and stationery.

VISSUMO logo design

VISSUMO logo design

From the notebook

VISSUMO mind-map

Read how using simple mind-maps aids my design process in this free chapter from my book — Logo Design Love: From Pencil to PDF (1mb download size).

VISSUMO sketches

VISSUMO website design

VISSUMO baseball cap

VISSUMO touch screens can withstand the force of a 9mm bullet — impressive.

13 thg 4, 2011

Web Design Tips & Advice from A to Z


Web Design Tips - A

This is a guest article from Natalie Schnotz*. Enjoy her web design tips.


Avoid flashy multimedia. Flashy graphics and multimedia may look nice, but they can make it hard for your visitors to get the information they want from your site, especially when viewing from a non Flash compatible device.

tránh việc sd flash nhiều . đồ họa flash thì đẹp,nhưng chúng gây khó khăn cho ng dùng web xem những thông tin mà họ muốn.


Browser compatibility. Make sure you check your page on Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome and Safari & their different versions. These five web browsers make up about 95% of the world’s browsers. So, test your site out on each of them.

khả năng tương thích trình duyệt : hãy chắc chắn bạn đã kiểm tra qua các trinh duyệt Explorer, firefox, opera, chrome, và safari, cùng các trình duyệt khác.


Clean layout. Don’t fill your page up with ’stuff’. White space is good – it enhances the look of your site. Try to keep your content as the focus of your site. Use fonts that will be available on all computers so your page doesn’t end up looking messy.

giữ cho giao diện trông sạch sẽ : đừng cố làm đầy trang của bạn , khoảng không gian trắng là cần thiết- nó làm nổi bật trang của bạn. cố giữ sự tập trung vào thong tin của bạn. Sử dụng những font sẵn có để dùng trên mọi máy tính , đừng làm chúng rối tinh lên !


Design for all screen resolutions. If you design stretch layouts that can fit any screen resolution, you can ensure all your visitors see a visually appealing and professional site. A site that is easy to use and appealing to the eye will encourage your visitors to stay longer.

thiết kế có thể ứng dụng trên mọi độ phân giải . nếu bạn thiết kế giao diện nháp có thể vừa trên mọi độ phân giải màn hình, bạn có thể đảm bảo tất cả ng xem thấy đc một trang web chuyên nghiệp và các kỹ xảo, một trang web dễ dùng và lôi cuốn ánh nhìn sẽ đảm bảo khách của bạn ở lại lâu hơn .Exclamation points! Typing millions of exclamation points doesn’t make your statement any more important than if you use just one!!!!!!! See, I told you.


Frames. Don’t use frames. While frames make it easy to have the same header or menu appear throughout the site, the address bar doesn’t change when you go from page to page – making it impossible for someone to link to a specific page.

Đừng dùng các khung. trong khi các khung khiến chúng có tiêu để giống hay thanh tiêu đề xuất hiện trên trang web

Grammar and spell checker. Sure, people who are not good spellers will never notice you spelled calender (spelled calendar) wrong but literate people will notice. Try your best to fix up your spelling & grammar.

Hotlinking. Any pictures or music that you link to should be hosted on your own server. Don’t hotlink to other site images – it’s typically considered theft of bandwidth and you could be violating a copyright.

Hotlinking. mọi ảnh và âm thanh lmà bạn liên kết pải đc lưu trữ trên máy chủ của bạn,đừng liên kết chúng ở các site khác ,điều này có thể khiến bạn mất bản quyền .


Identity. Ensure your site has a brand identity that reflects your brand values. Try to avoid cliche stock imagery.

thương hiệu. Đảm bảo trang của bạn có một nhận diện thương hiệu là bản sắc giá trị thương hiệu của bạn. cố tránh dùng các ảnh bản quyền .


Just keep swimming. (Yes, that’s a Finding Nemo reference.) Don’t give up. Sometimes your ideas won’t work, but just keep swimming. Today people tend to quit or give up too easily. With a little hard work, you’ll find most of your ideas are actually possible.

đừng từ bỏ,đôi khi ý tưởng bạn sẽ ko làm việc tốt, nhưng hãy giữ chúng lại. với một chút cố gắng , bạn sẽ tìm đc ý tốt nhất điều đó là chắc chắn .

Web Design Tips - K

Keep learning. Stay up to date with news by reading design blogs or try learning a new web language. There is no reason to stop learning about web design just because you’re page is up and running with decent traffic.

giữ việc học . hãy update các kiến thức mới bằng việc đọc blog thiết kế và cố học thêm 1 ngôn ngữ web mới , chả có lý do j để ngừng học về thke web chỉ bởi là trang của bạn đang lv tốt .


Load time. Make sure that your load time is low. In our fast-paced world, we don’t like to wait. I want to see your web page and I want to see it NOW. Try minimizing graphics, flash and scripts as they increase your file size. Also, make sure to optimize your code and delete any unwanted tags or unused scripts.

Thời gian tải trang . hãy chắc rằng thời gian tải trang là thấp nhất, bởi chúng ta ko muốn pải đợi chờ, cố giảm bớt đồ họa thấp và flash và scripts.


Minimize clicking. Put as few clicks between your visitor and your information as possible. The more you force your visitors to click around your site, the more you are telling them to go away.Navigation. Site navigation plays a huge role in determining how long visitors stay and explore your site. If you have an easy to use navigation system, you’ll keep your visitors around longer.

Organisation. The way you organise your content, is as important as what your page looks like, so spend some time on it. If your readers can’t find what they are looking for, they’ll just go look someplace else.

Page length. While you want to make sure you put a lot of information on each page, don’t go too far by putting too much information. If you are posting really long articles, try chunking them into separate pages with six or seven screenfuls to each page.

độ dài trang, trong khi bạn muốn chắc chắn bạn đặt nh thông tin trên mỗi trang thì tốt nhất là đừng đặt quá nh thông tin, nếu bạn muốn thực sự post một bài dài,


Quit stealing content. Don’t copy and paste text from another website without asking the site owner for permission. Search engines know if you are copying content and they don’t like it – they’ll lower your page rank without asking any questions. See SEO tips.Readable text. Make sure your text is big enough to read. I know, you’re probably thinking ‘thank you captain obvious.’ Well, I hate to state the obvious, but I am amazed at the number of sites I go to that I have to squint to read. Please, don’t punish me for actually wanting to read your content.

nội dung dễ đọc,chắc chắn chữ của bạn là đủ lớn để đọc, thật ngạc nhiên trc số lượng những trang web mà tôi pải cố đọc .


Scalability. Make sure that your design and coding are scalable. Technology is changing rapidly, screens are getting larger (and smaller too), making it hard to test your site on all screens and platforms. Making a scalable site is crucial with the way technology is constantly changing.

khả năng mở rộng. hãy chắc rằng tk của bạn và phần code có khả năng mở rộng. kỹ thuật luôn thay đổi rất nhanh, màn hình trở nên lớn hơn, khiến bạn khó để kiểm tra trang của bạn trên tất cả màn hình. làm mộ trang webcó thể mở rộng là rất quan trọng với công nghệ luôn thay đổi .


Text lines. Learn a lesson from the newspapers. The reason why newspapers print articles in columns is because it makes the lines short and easy to read. So, as a general rule of thumb, no line of text should be more than about 600 pixels wide.

Các dòng text. hãy học từ việc làm báo, lý do tại sao các báo in ấn các bài trên các cột là bởi nó khiến các dòng ngắn hơn và dễ đọc hơn.do vậy theo một quy luật chung thì ko nên để các dòng chữ có độ rộng lớn hơn 600 px


Use contrasting colors. It’s hard to read dark text on a dark background and light text on a light background. I know this tip is obvious, but remember that some color combinations just don’t work.

dùng mầu tương phản, thật khó để đọc một chữ đen trên nền tối và ngc lại, tôi biết mẹo này là rõ ràng, nhưng nhớ rằng một vài mầu kết hợp ko tốt với nhau .


Valuable content. Give your visitors a reason to stick around. Provide them with valuable content. They’ll be happy and keep checking out your site.

giá trị nội dung. hãy đưa cho khách của bạn 1 lý do để xem , cung cấp cho họ thông tin giá trị, họ sẽ rất vui để tiếp tục thưởng thức site của bạn.


Windows. It’s a good idea to pop up brand new windows for external links – that way your reader can continue reading your content and look at the other site. However, if you are directing them to another page on your site, use internal links. Opening links in new windows means that after five clicks within your site, your reader has six windows open cluttering their screen.

các cửa sổ, đó là ý tưởng tốt để mở ra các cưa sổ mới cho những lien kết bên ngoài. đó là cách ng đọc của bạn tiếp tục đọc nội dung của bạn và xem các trang khác. tuy nhiên, nếu bạn trực tiếp muốn đi tới chúng từ site của bạn thì hãy dùng các liên kết bên ngoài.


Editor’s note: This has has been debated before and I personally prefer having all windows open in the same browser.

eXplain what you’re linking to. Don’t just put a link in the middle of your article for no reason. Take a second to tell your readers why you think they should click the link. By telling them what you are linking to, you are giving them a chance to decide if they really want that extra information.

You don’t need permission to link. There is no reason for you to contact the site owner asking if you can link to their site. The reason their page is online is because they want to share it. So, if you want to link to a site… just do it.

Z - Z is a letter that Americans use in such words as ’specializing’ and ‘criticize’ however you should be aware that other countries spell these words with an ’s’. Brush up on your spelling differences, so you’re not later criticised.

Web Design Tips - Z

*Natalie Schnotz is a recent graphic design graduate and an avid writer. When she’s not on her computer designing, you can find her reading fantasy books, crafting and cooking with her chef husband.

Have you got any further web design tips to add?

source : justcreative.com

9 thg 4, 2011

Guideline for The Principles of Design ( basic of design)

Design and visual art provide visual communication language between the artist and the viewers to deliver message or idea through the viewers eyes’ contact with the visual elements in the design, photo or artwork.

Before continuing reading this post did you already join our Twitter and subscribe to our RSS feed? If not, rush and join us now to receive updates of new posts and free resources.

However, there are some rules that control the relation between the eye and visual elements and allow better communication between them without lose of any information or misleading the visual communication flow. Through the ages of art history, there are basic rules that are applied in different visual artwork to control this relation between the artwork and the audience.

Although the idea is important in delivering the art concept or the design idea, using these rules ensure the delivery for the design idea. There are great design ideas that users even do not look at it because it is either noisy or complicated…etc.

However, in this article we will discuss the basic design principle that forms the first steps that you should consider when creating a design or artwork.

Simplicity

The first rule is to be simple. Complicated ideas and designs do not get but standing alone with no one attracted to it and this is the last thing you want when you create a design and artwork. Although some designs may require complicated visual form, but it is not the rule, and it follows specific circumstances.

The design simplicity applies not only on the design elements used in the design, but also applies to the number of colors, lines, curves, light and shadows in the design. For example, the design many include limited number of images, but in the same time, it includes a lot of colors that make the overall design complicated and not simple for the eye of the audiences.

In the below example, you can notice that this digital art consists of only one tree object and the design colors are in monochrome style, which simplify the number of colors in the design.

Guideline for The Principles of Design

Design by Rafiq Elmansy

The Rule of Thirds

The rule of thirds divides any visual design or artwork to two vertical lines and two horizontal lines, each of the created thirds are equal in size and dimensions. These four lines create four intersected points on the design as you can see in the figure below.

Guideline for The Principles of Design

The rule tells us that the most attractive areas in the design are the areas where the design element intersected with two of either the vertical or the horizontal thirds such as the example below.

Guideline for The Principles of Design

Design by Rafiq Elmansy

This is one of my digital artwork that I have done couple of years ago based on ancient Egyptian motives about envy. You can notice that the most important part in artwork is the hand and the blue eye inside it. However, this part is placed in the top two thirds and continues to flow to the bottom of the image.

Why to Use the Rule of Thirds

The idea behind applying the rule of thirds is that the center of the first common place where to add the elements in the image. When the objects are places on a different place other than the image center. The human eye attracts to the objects around the center of the image that are located in any of the four points where the thirds lines intersect.
You can use the rule of thirds to get the viewer attention to specific part in the design or certain words.

Guideline for The Principles of Design

Design by Rafiq Elmansy

The above design adds the most the important part of the text in the bottom two thirds where the rest of the words are spread all over the design with different sizes and opacity values.

How to Apply the Rule of Thirds

The rule of thirds is a guide to get the attention of the eye when it first looks to the design, photo or artwork. However, it is not required to exactly put the image in the exact center of the intersected thirds lines. You just put the object in the nearest two horizontal or vertical thirds.

Some thirds are better than other in some specific topics. For example, the horizontal thirds are suitable for the landscape painting or photography, because this is following the natural vanishing point for the landscape distance.

On the other hand, use the vertical thirds in portrait photography or in adding vertical objects such as trees …etc.

Harmony

This concept refers to the unity of the design and having all the design elements compliant with the each other. The design elements should be natural and arranged with each other. For example, when they take a photo for a landscape, the photo elements should be related to each other and does not have a strange object in the photo.

The Harmony concept goes beyond the objects in the design and photo. You can apply the harmony concept in the colors and image style such as the below example.

Guideline for The Principles of Design

Design by Rafiq Elmansy

I took this photo for Saladin citadel in Cairo Egypt. And I choose to apply the colors to the image to give it more ancient feel through dramatic light effect on the photo.

Contrast

The contrast in design depends on the differentiation between colors and objects to attract the viewer to specific part or object in the design or the photo. The contrast can be applied using colors by giving the object of focus different color than the general scheme of the design. For example, you can use the white color over black background to get the attraction to the white area in the design.
The following photo shows a contrast between the white flower and the environment around it to get the eye attraction to the flower object as the most important part on the photo.

Guideline for The Principles of Design

Photography by Radwa Samir

Movement

Although the still images do not include animation or movement, but the movement concept refers to give the objects in the design a moving action. For example, when you take a photo for standing people, make sure to let them appear as they are not frozen statues. They can do some kind of action or movement to break bored standing still position.

Guideline for The Principles of Design

Photography by Radwa Samir

In the above photo for me and my two daughters, all of us are doing an action and appear like moving.

Conclusion

The above rules guide you while building your design or artwork to the best methods to communicate well with the viewer eyes to deliver your idea or concept clean and with all the possible means such as the colors, objects, lights and shadows.

These guides are not restricted rules; on the other hand, these rules are just guidelines for you to follow. You can apply any of these rules or all together based on your needs in the design


source : graphicmania.net

6 thg 4, 2011

Cách chụp hình chân dung với kỹ thuật lowkey

Low key đã để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi – Thật dễ dàng để chụp với một ánh sáng duy nhất và bạn có thể sử dụng bất kỳ ống kính nào, đặc biệt là chúng ta không cần tận dụng lợi thế của một khẩu độ (thấp) rộng cho chiều sâu của bức ảnh.

Dụng cụ

• Camera: Canon 50D

• Lens: Canon 50mm F/1.4

• Flashes: Canon 580ex

• Accessories: 1 đèn đứng, 1 khung đèn, 1 dù và tripod.

Một chút về kế hoạch

Một chút về kế hoạch để đi một chặng đường dài! Bạn nên lên trước kế trước khi ra ngoài, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn. Đôi khi tôi còn vẽ ra một số thứ tôi muốn chụp như 1 đứa trẻ , hoặc phác thảo sơ đồ chiếu sáng, thậm chí tôi còn lưu một ít ảnh mẫu vào iPhone để có thể xem lại.

Ngoài ra, bạn có thể rủ theo vài người bạn để chụp, nó sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn khi bạn tự chụp chân dung lẫn nhau.

Chụp ảnh

Điều đầu tiên bạn cần biết về chụp Low key là nó không cần phải được thực hiện vào ban đêm, trên thực tế chụp vào ban đêm còn gây khó khăn hơn rất nhiều … Làm thế nào bạn có thể tập trung vào một cái gì đó mà bạn không nhìn thấy?

Tôi không nói rằng bạn có thể làm điều đó trong ánh nắng rực rỡ, nhưng miễn bạn chụp ở trong bóng râm. Tôi đã chụp vào khoảng 9h và chỉnh khẩu độ cao để hạn chế những ánh sáng xung quanh đó, trong trường hợp này là mặt trời.

Tìm một vị trí thích hợp để chụp thật dễ dàng, tôi chỉ cần một nơi nào đó có không gian rộng một chút. Tôi đã tìm thấy một bãi đậu xe khổng lồ trống.

Việc đầu tiên tôi muốn làm khi đến nơi là bố trí vật dụng và suy nghĩ làm thế nào để chụp nó. Sau đó, tôi bắt chụp thử mà không nghĩ đến ánh sáng thế nào. Nguồn sáng đầu tiên tôi muốn loại bỏ là ánh sáng xung quanh. Nó khá dễ dàng.

Tôi phải đảm bảo ISO được đặt thấp, nó sẽ đi, sau đó tôi thiết lập tốc độ màn trập nhanh nhất, có thể đồng bộ hoá lên đến 1/200s. Tốc độ màn trập đóng nhanh làm loại bỏ khá nhiều ánh sáng.

Sau đó, đến khẩu độ, tôi bắt đầu với khẩu độ rộng, rồi dần dần thu hẹp nó cho đến khi tôi loại bỏ tất cả các ánh sáng xung quanh. Đây là lúc biểu đồ đặc biệt hữu ích! Mỗi lần tôi thu hẹp khẩu độ, tôi kiểm tra biểu đồ cho đến khi nó nói với tôi tất cả ánh sáng từ bức ảnh đã biến mất.Như thế này:

Lợi ích của việc này là bạn sẽ không phải thay đổi độ mở ống kính nhỏ hơn bạn có, có nghĩa là bạn sẽ không phải làm việc với đèn flash một cách khó khăn. Tôi bắt đầu với đèn flash ở mức 1/4 năng lượng cho bức ảnh này, má trái của tôi bị thiếu sáng một chút và bối cảnh của tôi nhận được một ít ánh sáng

Hừmmmm! Nhưng đừng hốt hoảng – điều này có thể sửa chữa dễ dàng. Có 2 cách, cách đơn giản nhất là bật flash lên và di chuyển ánh sáng vào bên trong chủ đề nơi thiếu sáng, hơn là chĩa vào bối cảnh.

Thứ hai, một lần nữa bật flash của bạn lên và di chuyển mọi thứ ra xa bối cảnh, từ đèn flash, đến người được chụp và cả máy ảnh của bạn nữa.

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể di chuyển ra khỏi bối cảnh hoặc bạn muốn ánh sáng chiếu vào bối cảnh, nhưng chúng ta vẫn có cách trong tình huống này. Đó là bạn di chuyển ánh sáng gần chủ đề hơn, khoảng một nửa so với ban đầu, lúc này, bạn phải giảm cường độ ánh sáng lại. Lúc này, ánh sáng trên phông nền sẽ được giảm đáng kể.

Nếu bạn không chụp được cũng đừng quá lo lắng, điều tốt nhất là bạn hãy thử lại một lần nữa, nó dễ dàng hơn nhiều khi bạn có kinh nghiệm.

Sau khi thiết lập một điều chỉnh nhỏ và chuyển flash của tôi lên mức 1/2 độ sáng, tôi đã kiếm được chính xác thứ mình cần. Tôi sử dụng một hộp ô dù để điều chỉnh ánh và tôi thích hiệu quả nó mang lại.

Bạn cũng có thể sử dụng một cái phễu to để điều chỉnh , thậm chí bạn không cần tất cả những thứ đó, một đèn flash cũng đủ để thực hiện. Từ lúc đó, tôi mải lo với những tấm ảnh mà không nhận ra Mikee đã chụp một số hình cho tôi – Thật là chuyên nghiệp!

Đây là hình ảnh cuối cùng của tôi, nó chưa được chỉnh sửa nhiều, tôi chỉ cắt hình và chỉnh một ít độ bão hoà.

Bạn có thể xem bản gốc tại Flickr với size to hơn và các thông số kĩ thuật của nó.

source : idesign.com

dịch từ http://ricknunn.com/how-i-shoot-lowkey-portrait/