27 thg 1, 2011

How To Use Colour In Logo Design To Effectively Communicate The Right Message


When studying colour theory we are given an understanding of the colour wheel and the harmonious relationships that can be forged between these brothers of reflecting light… It is here that we are given a cheat sheet on how to use colour effectively to communicate the right message.
Below we use this knowledge to go behind the scenes of colour theory in logo design while looking at various case studies of logo designs that use these principles. Enjoy.
khi nghiên cứu về lý thuyết mầu chúng ta hiểu biết về vòng mầu và các mối quan hệ hài hòa cái đc rèn luyện giữa quan hệ phản chiếu ánh sáng .ở đây, chúng ta đưa ra một bản mầu cách sử dụng hiệu quả mầu sắc để truyền đạt đúng thông tin.

The Colour Wheel – Our Cheat Sheet


Colour Wheels
This wheel, that shows the relationships of colours, is a handy little tool to understand. Without going into any great detail of how the colours of the wheel are established (which is pretty interesting to know), we’ll just tip or toes into the water.

bánh xe mầu này thể hiện mối quan hệ giữa các mầu sắc , đó là một công cụ nhỏ để hiểu.Mà ko đi vào bất cứ chi tiết về cách thức thiết lập bánh xe mầu (đó là điều khá thú vị để biết ).

The panels that have an outline above, with their linking lines, show the relationships colours have. For example, complementary colours are the colours directly opposite each other. In our illustration above (the first wheel highlights the relationship), red and green are directly opposite, so they’re complementary. Just as the blue on the left and the yellow on the right are complementary, the orange and light blue, and so on.
các bảng mầu ở trên cùng với các đường link của chúng thể hiện mối tương quan giữa các mầu sắc. ví dụ bù mầu là các mầu nằm đối diện trực tiếp với nhau. trong hình minh họa ở trên (các nhãn mầu đầu tiên thể làm nổi bật mối qian hệ này ). mầu đỏ,xanh lá là mầu đối nhau, chúng gọi là mầu bù.hay như mầu xanh thiên thanh với mầu vàng là mầu bù nhau. mầu cam với màu xanh dương nhạt cũng vậy .

These aren’t the be-all and end-all of colour combinations obviously, but they’re good places to start when choosing what colours you might want to use for a project. As you’ll see in the following examples, sometimes you might use three out of four tetrad colours, or go for an analogous harmony but stretch it out one more and skip one.
đây ko pải là tất cả từ đầu đến cuối cách pha mầu nhưng là một cách tốt để bắt đầu khi lựa chọn mầu sắc bạn muốn dùng cho project của bạn .như bạn có thể nhìn thấy trong ví dụ sau, đôi khi bạn sử dụng ba hay 4 mầu

The wheel is our simple guide into the world of colours – something to use when you find yourself in a place of bother, or something you may choose to ignore. With that in mind, sometimes one may decide to ignore the wheel, but work with colour meanings and psychology instead. It should be noted that it isn’t exactly a science. Ask a hundred people what red means and you’ll likely get dozens upon dozens of different answers – none wrong. But again, it’s a great starting point and gives you insight into how your audience may instinctively perceive something you’ve put together.
bánh xe mầu là cách đơn giản đưa chúng ta vào thế giới mầu sắc là một cái j đó để dùng khi ta tìm một thứ để tìm hiểu hoặc chọn cách bỏ qua chúng. với điều này trong đầu, đôi khi một trong số đó có thể quyết định để bỏ qua bánh xe mầu , nhưng làm việc với ý nghĩa mầu sắc và tâm lý để thay thế .nó xứng đáng để chú ý nhưng cũng ko nhất thiết chính xác là khoa học. đó là một điểm tuyệt vời nhất và cho bạn cái nhìn sâu sắc vào các đối tượng của bạn có thể theo bản năng cảm nhận đc một cái j đó đc đặt cùng nhau .

Colour Meanings & Theory

ý nghĩa của mầu sắc và lý thuyết

Colour can make or break a design so it is vital that you know what colours mean and what they can communicate. Below are some ‘meanings’ of colour. [Source]
Mầu sắc có thể tạo nên hay phá vỡ một bản thiết kế ,vậy điều quan trọng là bạn biết mầu sắc có những ý nghĩa j và cái chúng có thể liên kết :

 • Red evokes aggressiveness, passion, strength and vitality - mầu Đỏ gợi nên sự giận dữ, đam mê, mạnh mẽ và sức sống
 • Pink evokes femininity, innocence, softness and health. mầu Hồng gợi nên sự nữ tính, ngây thơ, mềm mại và sức khỏe
 • Orange evokes fun, cheeriness and warm exuberance. mầu Cam gợi nên sự vui vẻ, tình bằng hữu ,ấm áp
 • Yellow evokes positivity, sunshine and cowardice- mầu Vàng gợi nên dương tính, ánh nắng, sự hèn nhát
 • Green evokes tranquility, health and freshness. mầu Xanh lá gợi nên thanh bình, sức khỏe và tươi mát
 • Blue evokes authority, dignity, security and faithfulness - mầu Xanh dương gợi nên quyền hành, nhân phẩm,bảo vệ, trung thành
 • Purple evokes sophistication, spirituality, costliness, royalty and mystery - mầu Đỏ tía gợi nên sự tinh tế, tinh thần, sang trọng và bí ẩn
 • Brown evokes utility, earthiness, woodsy-ness and subtle richness - mầu Nâu gợi nên tiện ích ,tinh tế phong phú
 • White evokes purity, truthfulness, being contemporary and refined - mầu Trắng gợi nên sự tinh khiết, trung thực và hiện đại và tinh tế
 • Gray evokes somberness, authority, practicality and a corporate mentality - mầu Xám gợi nên quyền hạn, thực tế và tâm lý corporate .
 • Black evokes seriousness, distinctiveness, boldness and being classic - mầu Đen gợi nên sự nguy hiểm, khác biệt , táo bạo và cổ điển .

Visa – Complementary (logo Visa - Mầu bù)

Visa Complementary
This is a great place to start. This is as straight as it can be – direct complementary colours, no ifs, no buts. Yellow is directly opposite blue, so there isn’t a lot to talk about in this regard really, other than the yellow is a little orange, but let’s not too picky. Let’s have a look at the meaning of the colours.
đây là một nơi tốt để bắt đầu , nó như một sự thẳng thắn như nó có thể ,chính xác đó là mầu bù , ko phải nghi ngờ .mầu Vàng là mầu đối diện trực tiếp của mầu xanh dương trên bánh xe mầu,vì thực sự ko có nh điều để nói về điều này , mầu khác có thể tốt hơn mầu vàng ở đây là mầu cam, nhưng ko quá cầu kỳ chúng ta hãy nhìn vào ý nghĩa của mầu sắc .
Blue is a colour often associated with trust, loyalty, royalty, friendliness, wisdom and peace. It can also be associated with the less noble feelings such as depression, but given the context, not an association easily made—especially with our optimistic, wealthy and joyful yellow sitting calmly on the shoulder of the logo.
Mầu Xanh dương luôn là mầu gắn với sự tin tưởng , lòng trung thành , tình bạn, bản quyền sự khôn ngoan thân thiện , và hòa bình . nó có thể kết hợp với những cảm xúc khác như sự trầm cảm, nhưng trong một ngữ cảnh khác, ko pải là một tổ chức dễ thành lập - đặc biệt là với sự lạc quan, giàu có, vui vẻ mầu vàng thoải mái ngồi trên "vai" của logo .

Remember, colours have a multitude of different meanings for different people – it’s all about context and the brand as a whole.
hãy nhớ rằng mầu sắc có vô vàn ý nghĩa khác nhau theo quan niệm của từng ng. nó là tất cả về ngữ văn và thương hiệu
Wisdom, wealth and trust — what more could one ask for from a company at whom we throw wads of cash? trí tuệ ,sự giàu có , và tin tưởng . nhiều hơn những j nó có trong một logo của một cty về tiền bạc ?
Visa Wheel

Samarra – Tetrad ( phối mầu tứ giác)


Image
When it comes to tetrads, things can get a little dicey. Giving four colours equal footing is risky business, so it’s often better to have dominant colours and weaker colours – the Samarra’s logo is a good example of such a situation.
phối mầu tứ giác có một chút mạo hiểm khi đưa ra 4 mầu bình đẳng là một điều rủi ro trong kinh doanh, vậy thông thường tốt hơn là có mầu sắc chủ đạo và mầu phụ, thì logo Samarra là một ví dụ tốt cho tinh huống sử dụng 4 mầu.

Our two dominant colours dance together as a perfect complementary pair, with the two others giving them a little support as minor players.
Hai mầu sắc chủ đạo kết hợp với nhau và bù trừ một cách hoàn hảo, với hai mầu khác cho chúng một sự hỗ trợ tốt như các yếu tố nền.

This isn’t exactly a perfect tetrad – our two minors are complementary to one another, but not perfect partners for the two majors in regard to a tetrad. They’re close, but off by one panel. The lighter orange is closer to red on our colour wheel and the blue is closer to green. In fact, the major colours are a little off as well, but being tints, we’ll give them a little room to move to help explain the harmony. It is a great example of taking colour theory as a base on which to work from but not necessarily to hold as gospel.
ở đây ko chính xác là một tứ giác hoàn hảo- hai trong số đó là bù mầu cho một cái khác, nhưng nó ko hoàn toàn cho 2 mầu chính.Mầu cam sáng gần với mầu đỏ