11 thg 3, 2011

Branding Essentials and the Benefits A Logo Brings


A brand is an essential element of your business. Branding not only makes your business company unique, but it also establishes credibility. It creates a long-term idea and impression in the minds of a new possible customer or an existing one. Building an image of a great brand can provide you a considerable chunk of market share.

1 thương hiệu là yếu tố cần thiết của việc kinh doanh.Thương hiệu ko chỉ khiến việc kinh doanh
của bạn trở nên độc đáo,mà nó cũng tạo sự tin cậy.Nó tạo ý niệm lâu dài và ấn tượng trong
tâm trí của khách hàng mới hay khách hàng hiện tại.xây dựng một hình ảnh thương hiệu tốt
sẽ cung cấp cho bạn đáng kể thị phần.

How you create a brand is the difference between developing your point of distinction or mixing with the crowd; showing a positive image or bringing out a negative one; cultivating your business or merely existing; successfully getting in touch with your target audience or missing the mark as a whole.

Think of Nike for instance. What do you recall about Nike? I guess you’ll say, a check mark. You positively remember what it looks like right? They already push in their brand within you. Whenever you talk about sport shoes, you instantly remember Nike.

Làm thế nào để tạo 1 thương hiệu khác biệt giữa việc phát triển bản sắc

riêng của bạn giữa đám đông,thể hiện hình ảnh tích cực hay mang lại

sự tiêu cực,bạn đầu tư cho việc kinh doanh của bạn hay chỉ biết đến hiện

tại.thành công trong việc tiếp cận với khách hàng hay đánh mất bản sắc ...


Here are the essentials of having a brand and what it can do for your business:

1. Branding Provides An Identity To Your Business Company

Thương hiệu cung cấp một bản sắc cho việc kinh doanh

Your brand is the first opportunity to tell customers how you differ from the competition. What does your business company do and provide? How do you want the public to think of you? When you speak about Nike, you speak about sport shoes. When you talk about coffee, Starbucks will cross your mind. For Volvo buyers, safety has become synonymous. Branding generates hot push buttons in the consumer. By carefully selecting what words you use in your brand name, you can convey a great deal about your company’s image.

cơ hội đầu tiên mà thương hiệu mang đến cho bạn là nói với khách hàng rằng bạn khác với đối thủ cạnh tranh như thế nào. Bạn cung cấp cho họ cái j? làm thế nào để khiên mng nghĩ đến bạn? khi nói về

Nike,tức là bạn nói về giày thể thao.khi nói về coffee là về starbucks.và về Volvo có nghĩa ,thương

hiệu tạo ra hiệu ứng nhanh trong ng tiêu dùng.hãy cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ

cho thương hiêu của mình,bạn có thể truyền đạt một ý nghĩa lớn về hình ảnh công ty.

đi cùng với sự an toàn.

2. Branding Makes Your Clients Remember You

Thương hiệu khiến khách hàng nhớ tới bạn

A strong brand has an emotional impact on an audience. If you have established a great brand, people can easily identify. Just like Mac. Whenever we notice an apple, we remember Apple computers and iPhones. The more often a consumer sees your brand name, the more recognizable it becomes to them. People like what is familiar, so they are apt to try your product because they recognize you as established in the industry

1 thương hiêu mạnh mang lại một tác động cảm xúc tới khách hàng,nếu bạn đã thành lập một

thương hiêu lớn, mng có thể dễ dàng nhớ tới.Ví dụ Mac,bất cứ khi nào chú ý tới apple. chúng ta sẽ

nhớ tới máy tính apple và Iphones.việc thường xuyên hơn một ng tiêu dùng nhìn thấy

thương hiệu của bạn,và nó sẽ trở nên dễ nhận ra hơn với họ. mng thik những

thứ gần gũi, do đó họ sẽ có khuynh hướng dùng thử sản phẩm của họ bởi họ

nhận ra rằng bạn đã thành lập một thương hiệu.

3. Branding Makes Viral Effect Execution Easy --- Thương hiệu tạo hiệu ứng lan truyền đơn giản

According to Wikipedia: Viral Marketing can be word-of-mouth delivered or enhanced by the network effects of the Internet. Since people recognize your product, and granted they believed and trusted it, these people will simply talk about it when there’s an opportunity. Obviously, they are satisfied with the brand itself.

Theo Wikipedia, marketing lan truyền xuất phát từ khẩu ngữ hay nâng cao bởi hiêu ứng kết nối của internet.

Từ khi mng nhận ra sản phẩm của bạn và khiến họ tin tưởng và đáng tin cậy ,mng đơn giản sẽ nói về nó khi

họ có cơ hội. Rõ ràng, họ hài lòng với thương hiệu mà họ lựa chọn.

4. Branding Presents You A Better-Quality Name---- Thương hiệu giới thiệu về bạn dưới 1 cái tên có

chất lượng tốt hơn

In the corporate world, quality of service and product is the name of the game. Browse the web. There are a bunch of webhosting companies out there. Clients might ask others which one they would recommend. Webmasters and bloggers definitely prefer the host that has a name of delivering quality service support and reliable hosting package. It is just very similar to all other kinds of products.

trong thế giới các doang nghiệp,chất lượng phục vụ và sản phẩm là tên của các trò chơi.Về trình duyệt

web,có cả đống các công ty webhosting ngoài kia.Khách hàng có thể hỏi những công ty khác 1 trong

những cái mà họ đc giới thiệu .Những nhà quản lý website và các bloggers chắc chắn thích tên miền -

cái mang cho họ chất lượng phục vụ và gói sản phẩm đáng tin cậy.nó rất giống với tất cả các loại sản phẩm khác


5. Branding Adds Trust Of Your Clients ----- thương hiệu tạo thêm tin tưởng cho khách hàng của bạn.

Granted that your brand is already known, new clients simply trust you to deliver high-quality products. They trust you to be reliable. More trust, mean more clients, and more clients, mean more money.

cứ cho rằng thương hiệu của bạn đã đc biết đến, các khách hàng mới đơn giản tin tưởng bạn cung cấp chất lượng sản phẩm cao.và họ tin bạn đang tin cậy.thêm tin tưởng nghĩa là thêm khách hàng, thêm khách hàng nghĩa là bạn có thể kiếm đc nh tiền hơn.

The Benefits of a Logo - -- hưởng lợi từ logo

Your logo is only one piece of your branding stratagem. Your logo is a symbol that can provide consumers with instant brand recognition of your business and the services or products that you offer.

logo của bạn chỉ là một miếng ghép nhỏ trong chiến lược thương hiệu của bạn.logo của bạn là một biểu tượng có thể cung cấp cho ng tiêu dùng nhận ra thương hiệu kinh doanh của bạn, và dịch vụ hay sản phẩm bạn cung cấp.

When people notice your logo, they recognize right away that it is you. They immediately see the brand that it represents. By the way, brand is the perception of people towards a particular product line, while logo is the representation of that brand.

khi mng chú ý tới logo của bạn, họ nhận ra ngay rằng đó là bạn, họ ngay lập tức hiểu rằng thương hiệu đó là đại diện cho bạn.bằng cách này, thương hiệu là sự nhận thức của ng dùng đối với 1 dòng sản phẩm cụ thể,trong khi logo là đại diện của thương hiệu đó.

1. Brand Enhancement ------ tăng cường thương hiệu

Think of a famous name and what it would lose if their logo did not exist. Imagine if McDonald’s didn’t have the ‘golden arches’ or Nike’s ‘check’ never existed? Would those brands have the same “character” based on name alone? Logo simply boosts the brand it represents.

hãy nghĩ về 1 cái tên nổi tiếng và cái nó sẽ mất đi nếu cái logo đó ko tồn tại. hãy tưởng tượng rằng McDonald's ko có biểu tượng vàng, hay Nike dấu "kiểm tra" ko bao giờ tồn tại ???Liệu những thương hiệu giống nhau về tên? logo đơn giản chỉ làm tăng thương hiệu mà nó đại diện.

2. Identity Creation --- sáng tạo bản sắc

If you have a logo, you can place it in your campaign materials and office stationaries. Logo makes it easier for you to establish the identity of your company. By combining a name and logo together, you’re next to getting that client to remember and call you again.

nếu bạn có một logo, bạn có thể đặt nó trogn một chiến dịch quan trọng và office stationarie.logo khiến nó dễ dàng cho việc thành lập bản sắc cho công ty. bằng cách kết hợp một cái tên và logo với nhau, bạn sẽ là ng tiếp theo có đc liên lạc của khách hàng và khiên họ nhớ bạn.

3. Advertising Plan Advantage --- cái tiến kế hoạch quảng cáo

It is easier and simple to place a logo in corporate giveaways, than placing and printing a paragraph of visions and goal statements or sentences of product descriptions that you created as an organization or business.

thật dễ dàng và đơn giản khi đặt một logo vào đồ kỷ niệm công ty hay đồ tặng của công ty hơn là đặt nó và in lên một bức ảnh mầu mè và mục đích trình bày hay những câu miêu tả sản phẩm rằng bạn đã sáng tạo một tổ chức hay kinh doanh.

4. Looks Very Professional ---- mang lại cái nhìn chuyên nghiệp

Just imagine if you only have a plain white bond paper with the body of the letter on it and compare it to something that has a letter head that contains your logo, sometimes accompanied by name of company, address, and contact information. Which one looks more professional? It really sounds like a corporation isn’t it?

You can make your own logo or you can hire people to do it. But I would really advice you to hire a professional designers since logo is a representative of your brand, business and organization. And you should not be taking it lightly.

hãy tưởng tượng rằng nếu ban có một tờ giấy trắng với phần thân của bức thư ở trên đó ,và hãy so sánh nó nếu có một vài thứ ở phía trên đầu thư chứa đựng logo của bạn,đôi khi nó đi kèm với địa chỉ công ty,tên công ty .Vậy thì cái nào trông sẽ chuyên nghiệp hơn? thực sự nghe nó giống một công ty. hơn?

Bạn có thể tự làm logo hoặc thuê ng làm,nhưng tôi sẽ khuyên bạn thực sự nên thuê một thiết kế chuyên nghiệp để làm việc này bởi logo là thương hiệu,việc kinh doanh và tổ chức của bạn, và bạn ko nên coi nhẹ nó .


sources : freelancelogo.com

NHÀ SÁNG TẠO PHIM QUẢNG CÁO - TVC


Tôi có hàng trăm cuộc tiếp xúc với bạn trẻ, sinh viên và nhận thấy rất

nhiều bạn muốn trở thành“ nhà sáng tạo” phim quảng cáo – TVC.

Nhưng khi tôi hỏi lại: thế nào là một “nhà sáng tạo” phim quảng cáo

–TVC ?. Thật bất ngờ, gần như 99% các bạn rất…mơ hồ về nghề

này. Có lẽ, đây chỉ là một xúc cảm chân thành thiên về cảm tính của

những bạn trẻ.

Bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề, tôi “sơ đồ hoá” các vị trí

nhân sự chính trong chuỗi quy trình sáng tạo phim quảng cáo –

TVC như sau:

Xin nêu một số lưu ý sau:
 1. “ Nhà sáng tạo”: Bạn hãy nhớ rằng, làm bất kỳ vị trí
 2. nào trong công ty quảng cáo bạn cũng cần đến sự
 3. sáng tạo. Tuy nhiên, thuật ngữ “nhà sáng tạo” (creative)
 4. hay được mệnh danh hoá cho những ai làm trong bộ
 5. phận sáng tạo của công ty quảng cáo. Tuy nhiên, ai
 6. ở trong phòng sáng tạo được tham gia sáng tạo
 7. phim quảng cáo –TVC ? Năng lực chuyên môn gì
 8. để đáp ứng yêu cầu sáng tạo phim quảng cáo ?

 1. Nói về Agency: Nhìn vào sơ đồ trên, bạn thấy rất
 2. rõ 2 phần (Agency & Production House). Để có
 3. một phim quảng cáo hoàn chỉnh, TVC đó phải
 4. qua 2 bộ phận tách rời nêu trên. Tôi xin nhắc lại,
 5. 2 bộ phận “tách rời”. Đó là sự chuyên nghiệp,
 6. chuyên môn hoá cao độ. Agency là công ty quảng
 7. cáo. Họ xây dựng chiến lược truyền thông và họ
 8. có trách nhiệm sáng tạo ý tưởng (concept), thông
 9. điệp (slogan), viết lời (copywrite); lựa chọn hình
 10. ảnh diễn viên (casting)…Quan trọng nhất trong
 11. khâu sáng tác kịch bạn là concept. Bắt đầu từ
 12. Account Manager, cung cấp Clien’s Brief và
 13. Creative TVC Brief cũng được xây dựng. Từ
 14. đây, giữa giám đốc chiến lược, giám đốc khách
 15. hàng và giám đốc sáng tạo sẽ tiến hành nhiều cuộc
 16. thảo luận mang tính định hướng cho sự sáng tạo.

Nếu bạn là một thành viên trong bộ phận sáng tạo

(dù là art hay copywrite, designer, plan, concept…)

thì bạn cũng đều được tham gia sáng tạo ý tưởng

concept TVC. Những công ty quảng cáo nhỏ và vừa

còn khuyến khích các nhân viên phòng Dịch vụ

khách hàng (account dep.) tham gia ý tưởng. Không

nhất thiết bạn phải viết hoàn chỉnh ý tưởng thành

kịch bản phim quảng cáo có phân cảnh, có lời thoại

(voice), có diễn viên, trang phục, bối cảnh…Bạn chỉ

cần phác thảo ý tưởng concept chính hoặc kịch bản

văn học là được. Tuy nhiên điều bắt buộc bạn lưu ý

là phải “bám” chắc vào yêu cầu trong bản thông tin

định hướng sáng tạo TVC (creative TVC brief).

Kiến thức nền tảng như: marketing, thương

hiệu, tích cách khách hàng mục tiêu, định vị,

phân khúc thị trường…là vô cùng cần thiết để

“định hướng” ý tưởng cho kịch bản bạn muốn

viết. Ví dụ như sáng tạo kịch bản cho một loại bia

mới giá bán 10.000 đồng/ chai, thị trường chính tại

các đô thị lớn cho đàn ông từ 30-45 tuổi sẽ rất khác

với một loại thuốc cảm cúm, vỉ 3 viên giá chỉ có

2.000 đồng bán cho các tỉnh thành ngoại ô. Bạn

đừng nghĩ rằng, chai bia đắt tiền, bán ở thành thị

cho người có thu nhập cao thì cần nhiều về lý tính;

còn vỉ thuốc rẻ tiền cho vùng quê nghèo, trình độ thấp

thì quảng cáo chủ yếu về cảm tính…

Nếu bạn không có kiến thức nền tảng tốt thì khó có thể

nói rằng 10-15 năm sau bạn sẽ trở thành “nhà sáng tạo”

xuất sắc. Kiến thức này làm “nền” cho chúng ta có cơ

sở đánh giá một phim ấy thành công và vì sao. Nhiều bạn

trẻ rất hay chê các phim ViệtNam ý tưởng đơn giản và

trần trụi. Thế nhưng tại sao các nhãn hiệu này vẫn kinh

doanh tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Nếu một

ý tưởng quá hay nhưng trừu tượng, không rõ về thông

điệp truyền tải mà sản phẩm lại bán cho các tỉnh thành,

ngoại ô thì chắc chắn rằng nhóm khách hàng này sẽ không

yêu thích…

 1. Nói về Production House: Các nhà sản xuất phim
 2. quảng cáo –TVC chuyên nghiệp, họ không tham gia vào
 3. khâu sáng tạo kịch bản và họ cũng không làm việc trực
 4. tiếp với khách hàng. Sau khi Agency chuyển bản vẽ phân
 5. cảnh (storyboard) đến, Production House sẽ xây dựng
 6. Shotting board. Phần lớn từ công đoạn này về sau nhiều
 7. về khâu kỹ thuật. Tuy nhiên, nhìn vào sơ đồ bạn sẽ thấy
 8. sự phân công hoá rất rõ rang, từng vị trí một sẽ do từng
 9. nhân viên chuyên trách có tay nghề cao mới đảm trách được.

Các nhà sản xuất kinh doanh Việt Nam thường không nhận biết điều này, họ nghĩ rằng muốn làm TVC thì gặp nhà sản xuất phim hay đài truyền hình là…ok. Một TVC tốt là cả một quá trình dài, trải qua nhiều công đoạn thực hiện. Từ concept bị ảnh hưởng nhiều đến marketing, chiến lược thương hiệu, phân tích mọi góc độ liên quan đến thị trường và khách hàng, tính thống nhất và xuyên suốt của cả một chiến lược truyền thông, thông điệp, hình ảnh, cũng như các công cụ quảng bá khác nhau. Và sau đó, nhà sản xuất phim chỉ được sáng tạo trong phạm vi công việc chuyên môn mang tính thể hiện của mình chứ không được làm méo mó, sai lệch concept.

Nhìn lại sơ đồ, có lẽ bạn hiểu rõ hơn về “nhà sáng tạo” phim quảng cáo TVC. Bạn chọn công đoạn hay vị trí nào trong chuỗi tao ra một TVC hoàn chỉnh và bạn phải nỗ lực “chuyên môn hoá” vị trí đó thật xuất sắc. Tuy nhiên dù làm ở vị trí nào thì bạn cũng cần hiểu thật rõ sơ đồ vị trí và chức năng của nó. Đặc biệt bạn cần có kiến thức nền tảng mà tôi đã nêu. Khi đó cảm xúc của bạn là cảm xúc của lý tính. Sản phẩm phim quảng cáo TVC của bạn tạo ra là nhằm mục đích “ thương mại” mà khách hàng bỏ tiền để sản xuất, chứ không phim ảnh nghệ thuật thuần tuý.

Chương trình đào tạo “Creative & Product TVC” tại ARTI Vietnam sẽ giúp bạn thấu hiểu rõ quy trình làm TVC một cách chuyên nghiệp. Và khi đó, tuỳ vào công việc của từng công ty quảng cáo mà bạn “set up” mình vào vị trí nào đó. Tất nhiên kiến thức tổng quát này sẽ giúp bạn “làm chủ” mình hơn trong việc hướng đến thành một “nhà sáng tạo” phim quảng cáo – TVC thực thụ. Chúc bạn thành công.


sources :ARTI