4 thg 5, 2011

Logo Love Design (chapter 7)


...
from pencil to PDF
To be a good designer, you must be curious about life; the
strongest ideas are born from the experiences we have and
the knowledge we gain from them. The more we see and the
more we know, the more ammunition we can stockpile for
generating ideas.

để trở thành 1 nhà thiết kế giỏi, bạn pải tò mò về cuộc sống, với những í tưởng mạnh mẽ đc sinh ra từ kinh nghiệm cái mà chúng ta có và hiểu biết chúng. hơn cả cái chúng ta hiểu và chúng ta biết,
tôi thường hỏi làm thế nào để tích hợp các dữ liệu trong hiểu biết của chúng ta với concepts logo,và đó là cái chúng ta tập trung nói về trong chương này .Chungs ta sẽ thấy hai bước quan trọng trong quá trình này đó là mind -map và sketching,và sau đó chúng ta sẽ bàn về cách để tạo ra bản PDF cho khách hàng của chúng ta.

Mind-mapping - Lập bản đồ tư duy
Using mind maps helps you consider as many different design
directions as possible, and at the stage when they’re most
needed. It’s a relatively straightforward process of word
association. You write a word that’s central to the design brief,
and then branch out from it, writing other words that spring to
mind. These additional words could come after some thought,
or after researching the central topic. The idea is to form as
large a “thought cloud” as possible, giving you a strong tool to
refer to when it comes to the next stage—sketching.

sử dụng bản đồ tư duy giúp bạn cân nhắc nhiều phác thảo thiết kế khác nhau, và ở bước này là điều cần thiết cho chugns ta.đó là 1 quá trình tương đối đơn giản để kết hợp .bạn viết 1 từ vào trung tâm của bản tóm tắt thiết kế, và sau đó chia nhánh ra từ đó ,và viết ra những từ vừa chợt nảy ra trong tâm trí bạn .những từ bổ sung này có thể đến sau khi nghĩ về hoặc nghiên cứu những chủ để trọng tâm. í tưởng là dạng lớn hơn của "đám mây ý nghĩ " .nó cho bạn một công cụ mạnh để tham khảo khi tới cac phần tiếp theo - là sketching.

Mind-mapping is particularly useful in the design profession
because it’s very effective for working through these important
steps of the design process:

Lập bản đồ tư duy đặc biệt hữu ích trong nghề thiết kế bởi nó rất hiệu quả khi làm việc qua từng bước quan trọng của quá trình thục hiện thiết kế :

• Collecting your thoughts (Bao quát suy nghĩ của bạn)
• Generating ideas (các í tưởng chung)
• Getting into a creative groove (tạo thói quen sáng tạo)
• Associating words with images ( liên kết từ ngữ với hình ảnh)

I’ve been using mind maps for as long as I’ve been studying
design. It’s a tried and tested formula, and other designers often
ask me to provide more detail on the intricacies of this practice.
So let’s take a look at one or two of them.

Tôi đã sử dụng bản đồ tư duy trong suốt qua trình học tập và nghiên cứu thiết kế.nó là một sự cố gắng các thử nghiệm mẫu và dạng khác nhau, và các nhà tk khác thuwognf hỏi tôi để cung cấp thêm chi tiết cụ thể về sự phức tạp của việc thực hành. hãy cùng xem họ làm thế nào .


Meadows
Renewable
mind map
By David Airey
2008
I generated the mind map above for Meadows Renewable,
a Las Vegas-based energy company that sells solar panel
systems, solar water heaters, solar attic fans, and various
other renewable and sustainable energy products.
Notice the highlighting. If I map a word I think will adapt well
to the sketching process, I usually mark it with a highlighter.
This helps me focus on the stronger ideas.

Tôi tạo ra bản đồ tư duy ở trên cho 1 công ty bán các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời.hãy chú ý vào các đánh dấu bằng mầu,một bản đồ tư duy sẽ giúp ích cho quá trình vẽ sketch, tôi thường đánh dấu chúng với các chỉ mục,và nó giúp tôi tập trung vào các í tưởng tốt .

I was assigned in 2008 to create a brand identity for the
Scottish fi rm Ecometrica, which conducts science-based
analyses of the impact of climate and ecosystem changes.
I began my mind map by focusing on two words, “environment”
and “science.” I placed each word in a separate “bubble” and
then made a note of all the words I could associate with each
one, which helped move my imagination in directions I might
not have gone otherwise.
Trong một yêu cầu thk vào năm 2008 thiết kế nhận diện thương hiệu cho Scottish firrm Ecometrica, với tiến hành dựa trên khoa học phân tích về tác động của thay đổi khí hậu hệ sinh thái. tôi bắt đầu bản đồ tư duy bằng việc tập trung vào 2 từ " môi trường và khoa học" , tôi đặt mỗi từ trong một vòng tròn và tạo note cho tất cả những từ mà tôi có thể liên kết với nhau từ 1 từ.điều đó giúp dich chuyển trí tưởng tượng của tôi chính xác,

Relating these words into actual shapes and symbols is easier
than it looks. For instance, from my “science bubble” came an
association with “DNA,” and from DNA came an association
with “personal,” and from personal came an association with
“fi ngerprint.” Basing Ecometrica’s logomark on a fi ngerprint
became one of my central concept possibilities.

Sự liên hệ giữa các từ hình dạng và biểu tượng là dễ dàng hơn để thấy, ví dụ, từ "science bubble"- bong bóng khoa học , cho tới 1 tổ chức DNA, và từ DNA tới 1 tổ chức với cá nhân ,và từ cá nhân tới 1 tổ chức với 1 dấu vân tay. logo Ecometrica dựa trên 1 dấu vân tay trở thành 1 trong những concept đc tập trung của tôi.

I usually spend at least two days of a project mapping word
associations. I find that the two-day allotment provides me at
least one night to sleep on my ideas, which really helps. Gaining
some distance from the project at night is productive, as is a
rested mind in the morning.
Once you have a thorough map on paper, you can use it as the
cornerstone of the next step.

Tôi thường dùng ít nhất 2 ngày cho công việc làm bản đồ tư duy từ ngữ .tôi thấy rằng hai ngày cung cấp cho tôi ít nhất 1 đêm để ngủ trên những í tưởng của tôi, cái mà thực sự giúp, rút ngắn 1 vài khoảng cách từ project vào buổi đêm là cần thiết.(đ hiểu đoạn này.ts văn hoa thế)

The fundamental necessity of the sketchpad - Sự cần thiết cơ bản của sketchpad

A by-product of sub-par design courses is that aspiring
designers today see computers as the only truly necessary tool.
On the contrary. By removing the computer from the creative
process, you gain much more freedom when translating
your thoughts.
You learned to draw before you learned how to use a computer.
Why? Because it’s easier. It’s less restricting. And it’s more
creative. You want a circle here? A stroke there? No problem.
Just do it. Translating the same process to a computer requires
unnecessary steps that hinder your creative flow.

một sản phẩm phụ của các khóa học tk ngày nay là tham vọng khiến cách nhà tk ngày nay hiểu máy tính như ... trái ngược lại , bằng cách dichj chuyển máy tính từ quá trình sáng tạo, bạn sẽ có nhiều tự do sáng tạo hơn khi dịch những suy nghĩ của bạn.
Bạn học vẽ trc khi bạn học làm sao để điều khiển 1 chiếc máy tính.tại sao? bởi nó dễ dàng, nó ít hạn chế và nó nhiều sáng tạo hơn, bạn muốn vẽ 1 vòng tròn ở đây, hay một stoke ở kia, ko vấn đề j ,hãy vẽ nó đi. cùng với quá trình đó ở trên 1 máy tính sẽ làm cản trở dòng sáng tạo của bạn . hãy bất đầu bằng việc cầm bút chì và sketching hơn là cầm 1 con chuột !

The sketchpad is a conceptual playground—a tangible scene
where an idea can be batted around and subjected to the
immediacy of uncensored thoughts. Random concepts collide
with intention. Suggestions are made. Some stick. Others are
tossed. Eventually your concept develops structure, and only
then are you ready to use a computer.
It’s vital to keep an open mind and not limit yourself during
the sketching process. Even if your ideas seem too far-fetched,
it’s best to make a visual note of all the thoughts that cross
your mind.

Sketchpad là 1 khái niệm sân chơi - 1 hình ảnh hữu hình nơi 1 í tưởng có thể giữ vai trò quan trọng xung quanh và chịu sự ảnh hưởng kiểm duyệt tức thì của tư tưởng. khái niệm ngẫu nhiên va chạm với ý niệm .1 vài đề xuất đc đưa ra. và vài cái đc chọn,và vài cái pải bỏ đi.thậm chí cái concepts của bạn đc phát triển trên những cấu trúc và sau đó bạn dùng nó trên 1 chiếc máy tính.
Điểu quan trọng là để giữ 1 tâm trí mở và ko giới hạn của bạn trong suốt quá trình thực hiện sketching. Ngay cả, khi í tưởng của bạn dường như là quá xa vời thì cách tốt nhất là tạo ra 1 ghi chú hình ảnh cho tất cả những í mà đã bạn đã nghĩ về nó.

Remember, too, that your drawing skills aren’t important.
What is important is that you churn out as many ideas as
possible before turning to your computer. Your mind map
gives you access to the most important thoughts you can
associate with the company you’ve been hired to represent.
Sketch based on a single thought. Merge two together.
Combine a group. There should be a huge array of possibilities.
Whatever comes into your head, sketch it before it’s gone.

nhớ rằng ,kỹ năng vẽ của bạn ko pải quan trọng mà quan trọng là bạn có nh í tưởng nhất có thể trc khi thực hiện điều j đó trên máy tính.bản đồ tư duy sẽ đưa bạn đường vào tới những í nghĩ quan trọng nhất mà bạn có thể liên tưởng tới công ty mà bạn đang làm hình ảnh đại diện cho họ. Sketch - vẽ phác họa dựa trên 1 ý nghĩ đơn. hợp 2 cái vào,và tạo thành nhóm.đó nên là 1 mảng lớn của các khả năng.bất kể những j bạn nghĩ đến thì hãy ngay lập tức vẽ nó ra,hoặc viết ra trc khi nó biến mất .
Hãy xem vài phác thảo bên dưới :

The Tenth Commandment
Designer Nancy Wu was given the task of creating a logo for
Tenth Avenue Alliance Church in Vancouver, British Columbia
(popularly known as just “Tenth Church”). The clever result was
born from these sketches.

logo điều răn thứ 10 - thk bởi Nancy Wu,cho nhà thờChurch officials wanted a refreshed brand identity that avoided
stylistic trends, clichés, and traditional cues that speak of the
past, versus what the church is accomplishing today. They
wanted the design to represent human emotion and vitality,
and refl ect the virtues of being down-to-earth, welcoming,
and authentic.

Giáo hội muốn một nhận diện thương hiệu mới và pải tránh các xu hướng thiết kế,sáo rỗng,các dấu hiện truyền thống đã nói đến trong quá khứ, so với những cái nhà thờ đã làm đc cho đến hôm nay.họ muốn thiết kế để thể hiện cảm xúc của con người, và sức sống phản ánh nhận đức của con ng khi về với đất mẹ,đc chào đón và xác thực.


At first glance, the logo is deceptively simple. But a lot of
behind-the-scenes effort goes into every successful
identity project.
“The effectiveness as a mark was apparent on launch day,
in watching how church members and visitors reacted to it,”
said Wu. “It was accessible, and people seemed to understand
it instinctively.”
The simple wordmark incorporates a graphic icon with multiple
conceptual themes of worship, welcome, transformation,
outreach, and the cross.

nhìn thoáng qua thì logo khá giản đơn, nhưng đằng sau đó là 1 thành công của 1 dự án.
hiệu quả mà nó đem lại trong ngày ra mắt, đó là phản ứng ntn của thành viên giáo hội và khách với logo. Wu nói : "nó đã đc tiếp cận và dường như mng hiểu nó theo bản năng của họ "
! cái tên đơn giản kết hợp với 1 biểu tượng đồ họa với nh khái niệm nền của sự tôn kính, chào đón, chuyển đổi, tiếp cận cộng đồng và thập tự giá .