7 thg 1, 2011

Nguyên tắc thiết kế theo collumn


with 12&16 collumn
http://960.gs/demo.html

with 24 collumn

The premise of the system is ideally suited to rapid prototyping, but it would work equally well when integrated into a production environment. There are printable sketch sheets, design layouts, and a CSS file that have identical measurements.
Mục đích sử dụng của hệ thống cột :
tiền để của hệ thống là phù hợp lý tưởng cho việc tạo mẫu nhanh chóng ,nhưng nó sẽ dùng tốt như nhau khi tích hợp chúng vào trong một môi trường sản xuất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét