23 thg 3, 2011

Why Creative Advertising Ideas are Important in product promotion ?

A creative advertising idea can get your attention anywhere from streets, TV, magazines and Internet. Companies spend a tremendous amount of its expenses to create a few seconds of advertisement. This brings some questions that you have already asked yourself when you saw one of these advertisements.

ý tưởng quảng cáo sáng tạo có thể đc chú ý từ bất kỳ đâu trên đường phố, ti vi, tạp chí và internet.các cty chi một khoản tiền lớn để tạo ra một vài giây quảng cáo. cái này đưa ra vài câu hỏi rằng bạn đã tự hỏi bản thân khi bạn nhìn thấy những quảng cáo .

Why Creative Advertising Ideas are Important in Product Promotion?

Why well known companies have to advertise their products when it is already known? Is it worth it to spend this large amount of money from the company’s budget for a creative advertisement that will show up for just a few seconds? What is the role of creativity in advertisement business ?

Tại sao các công ty nổi tiếng pải quảng cáo sản phẩm của họ khi các sản phẩm đó đã đc biết ? điều đó có đáng để bỏ ra một lượng lớn tiền trong ngân sách công ty cho việc sáng tạo quảng cáo và điều này sẽ thể hiện trong một vài giây ? vai trò sáng tạo trong kinh doanh quảng cáo là j ?

Before reading the rest of the article, do not forget to check these related topics:

The advertisement project is a complex project that consumes a lot of efforts, cost and time from different experts in the team which requires that every part of the project process to be well-studied, documented and well planned prior to working in the project. The storyboard of the advertisement is one of the tools that allows better project flow and make it easier for the creative director to manage the project and arrange the steps based on the idea, storyboard and client requirements. However in this article, I will try to briefly answer some of the questions related to advertisements and how the creative ideas can affect the success of the advertisement and affect its goal.

! dự án quảng cáo là một dự án phức tạp cái mang lại hiệu quả đối với ng tiêu dùng, giá cả, và thời gian từ các mong muốn khác nhau trong đội ,cái dc yêu cầu ở mỗi phần thuộc dự án pải đc nghiên cứu tốt,với tài liệu và kế hoạch tốt. Storyboard của quảng cáo là một trong các công cụ cho phép dự án hoạt động tốt hơn và khiến nó dễ dàng hơn cho giám đốc sáng tạo để quản lý dự án và sắp xếp theo từng bước dựa trên ý tưởng, storyboard và yêu cầu của khách hàng. bài này sẽ cố gắng trả lời tóm tắt vài câu hỏi liên quan tới quảng cáo và làm sao để có những ý tưởng sáng tạo có thể thành công hiêu quả và đúng mục đích.


Creating an advertisement conducts a lot of research about the audience, product and the media of the advertisement that can be outdoor, indoor, magazine, TV, Radio and Internet advertisement. Also, the characteristic of the audience is very important factor that affects the advertisement idea and how to implement this idea. For example, the auto advertisements focuses on what the car user looks for in this marquee and how each marquee has its user who prefers specific features in their cars. The economic car users have different requirements than the Ferrari drivers who look for totally different aspects in their cars.

để tiến hành một sáng tạo quảng cáo pải nghiên cứu nhiều về đối tượng khách hàng, sản phẩm và quảng cáo truyền thông ngoài trời trong nhà, tạp chí ,tivi,radio và quảng cáo internet.Ngoài ra, các đặc tính của đối tượng là rất quan trọng - các yếu tố đó ảnh hưởng tới hiệu quả của í tưởng quảng cáo và làm sao để thực hiện ý tưởng này .Ví dụ, quảng cáo oto tập trung vào cái mà ng dùng oto trông thấy của vùng này và làm sao để mỗi vùng có ............người dùng xe kinh tế sẽ có yêu cầu khác hơn ng dùng Ferrari người tìm kiếm khía cạnh hoàn toàn khác trong ch xe của họ .

The Goal of Product Advertising - mục đích của quảng cáo sản phẩm.

Why Creative Advertising Ideas are Important in Product Promotion?

Increasing the sales is not the only the goal of the advertising decision. There are many reasons that lay behind each advertising campaign and these reasons can change from campaign to another depending on company plan. Some of these reasons are:

cải thiện việc bán hàng ko chỉ là mục đích duy nhất của việc giải quyết bằng quảng cáo. có rất nh lý do đặt đằng sau mỗi chiến dịch quảng cao và những lý do đó có thể thay đổi chiến dịch dựa trên các kế hoạch khác của cty.một vài lý dó ,đó là :

Introducing New Product or New Features in the Product --- giới thiệu sản phẩm mới hay đặc tính mới của sp ?

Promoting a new product or new feature of an existing product introduces the new product to the audience and announces it to attract the customers to try it and know more about the new feature. Generally, pointing to this new feature or attracting the audience is the main reason of the advertisement.

quảng bá một sp mới hay đặc tính mới của sp hiện tại giới thiệu chung tới khách hàng và báo cáo chúng tới ng tiêu dùng và cố để chúng đc biêt đến rông rãi hơn, nói chung, cái này để đánh dấu cho đặc tính mới này hay quảng bá tới khán giả là lý do chính của quảng cáo

Competing With Other Companies in the Market --- cạnh tranh với các công ty đối thủ .

Advertisement presents a hidden war between competitors in the market. Each competitor spends a lot of money to gain the largest number of users in the market. This campaign tries to attract the audience to a specific product away from other similar products in the market. These campaigns can simply imply that the product is the best in the market and how it is different from the competitors.

trình bày quảng cáo là một cuộc chiến ngầm giứa các đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Mỗi đối thủ cạnh tranh sử dụng nh tiền để đây mạnh số luong ng tiêu dùng trên thị trường. Chiến dịch này cố gắng thu hút khách hàng tới một sp rõ ràng từ những sp cùng loại khác trên thj trường. những chiến dịch này có thể đơn giản hàm ý rằng sp này là tốt nhất trên thị trường và làm sao để nó khác biệt với các đối thủ cùng loại .

Maintain the Same Position in the Market for a Long Period --- duy trì vị trí tương tự trong thị trường cho 1 thời kỳ dài.

Actually, I was always asking myself why large company names keep doing advertising campaigns when they are already known and they do not need to provide new features with every advertisement they present. In addition to compete with other companies in the same field, these companies keep spending on advertising to keep their client think of them and consider them unconsciously with every time they go to the market. Continuous advertising campaign helps the company to maintain the same position in the market.

thực tế, tôi luôn tự hỏi bản thân tại sao phần lớn các công ty giữ cho tên tuổi của họ cùng với chiến dịch quảng cáo khi họ đã nổi tiếng và họ không cần cung cap đặc tính mới trog mỗi quảng cáo đó.nói cách khác để cạnh tranh với các công ty khác trong cùng lĩnh vực, các cty này giữ việc đầu tư vào quảng cáo để giữ lượng khách hàng nghĩ về họ và xem xét chúng một cách vô thức khi ra đường. tiếp tục chiến dịch quảng bá giúp công ty duy trì vị trí tương đương trên thị trường .

Delivering the Product Goal or the Company’s Message --- giữ lời hứa mục đích sản phẩm hay thông điệp của công ty .

Sometimes the company does not have a new feature or a product to deliver. The company could have a new philosophy or even would like to remind the audience about their philosophy through advertising ideas. This message is very important to unify themselves in the market from any other companies.

đôi khi công ty ko có một đặc tính hay một sản phẩm để phân phối, cty có thể có một triết lý mới hay thậm chí có thể nhắc nhở kh hag về triết lý của họ thông qua í tưởng quảng cáo. Thông điệp này là quan trọng để thống nhất chúng trên thị trường từ bất kỳ các công ty khác.

The Types of Adverting Ideas ---- các thể loại ý tưởng quảng cáo .

The most important part in the advertisement is the idea, it is the main point that the whole advertisement is based upon. The successful idea can kick the ad beyond the thoughts and people keep remembering it again and again. The bad idea can have a very bad impact on the product. Generally, there are two types of advertising ideas: the direct message and the indirect message. The direct message ads try to deliver the company message straightforward through text and different media like video, images and narration. The direct message ads ensure that every one of the audience got the message. It misses a very important part in the ads which is the excited minds to understand the message in the indirect ads.

phần qu trọng nhất trong quảng cáo đó là ý tưởng, đó là điểm chính mà toàn bộ quảng cáo truyền tải .Ý tưởng thành công có thể đá quảng cáo vượt quá những suy nghĩ và ghi nhớ chúng đến mãi mãi. í tuong tồi có thể có tác động rất xấu lên sp. nói chung, có hai loại i tưởng quảng cáo: thông điệp trực tiếp và thông điệp gián tiếp. Quảng cáo với thông điệp trực tiếp cố truyền tai thông điệp cty một cách trung thực qua văn bản và các phương tiện truyền thông khác như video, hình ảnh và sự thuật lại. . quảng cáo bằng thông điệp trực tiếp đảm bảo rằng mỗi một khách hàng sẽ nhận đc nó. Nhớ nó như một phần quan trọng nhấy trong quảng cáo - đó là kích thích tinh thần để hiểu thông điệp đó qua các quảng cáo gián tiếp .

Why Creative Advertising Ideas are Important in Product Promotion?

Vintage advertisement with direct message

The indirect ads depends on a very important psychological role that lets the mind try to stop in front of the ad and think that is the idea behind it. This little maze helps attracting the audience to see the ad and make them be attracted to the ad among other direct message ads.

Quảng cáo gián tiếp dựa trên yếu tố tâm lý quan trọng đó là cho phép tâm lý đó là dừng việc tâm trí trc quảng cáo đó và suy nghĩ về í tưởng đằng sau mà qu cáo đó truyền tải. trạng thái khá rắc rối này giúp thu hút khách hàng tới xem quảng cáo và khiến chúng bị thu hút tới qu cáo theo suốt những thông điệp QC mang tính trực tiếp khác

Why Creative Advertising Ideas are Important in Product Promotion?

Modern advertisement with indirect message

Most of the people become smarter than accepting the simple direct door-to-door advertising ideas. They look for more exciting ads and attractive ideas to get attracted to the product. However, the indirect advertising ideas require good talent and experience in the product and the audience to be able to present successful campaign.

hầu hết mng trở nên thông minh hơn việc chấp nhận các í tường quảng cáo trực tiếp đơn giản như kiểu door to door. chúng trông thú vị hơn quảng cáo và í tưởng tập trung thu hút hơn về sp. tuy nhiên, í tưởng QC gián tiếp yêu cầu tài năng và kinh nghiệm tốt trong hiểu biết sp và khách hàng để có thể giới thiệu chiến dịch thành công.

Creative vs. Non-Creative Adverting Ideas --- í tưởng sáng tạo hay ko sáng tạo ?

I think many shared with me the idea that no one is attracted to non-creative ads anymore. The non-creative ads that repeat previous ideas not only lose its target because the audiences will not get attracted to it but, it also moves the audience attention to other products especially, if they provide a better method to introduce the new products or features.

tôi nghĩ có rất nh ng chia sẻ với tôi ý tưởng rằng chả ai bị thu hút bởi những quảng cáo phi sáng tạo chút nào. quảng cáo phi sáng tạo lặp lại í tưởng trc đó ko chỉ làm mất đi mục tiêu bởi khách hàng sẽ không bị thu hút bởi nó, nó cũng di chuyển sự thu hút của khách hàng tới các sp đ bietj khác, nếu chúng cung cấp một phuownwng páp tốt hơn để giới thiệu những sp mới hay đặc tính mới

Why Creative Advertising Ideas are Important in Product Promotion?

Creating a creative ad with a new out-of-the-box idea is a challenging job and requires a very talented and creative person who can think in a new way than others can. The impact of creative ideas in advertising is great and can help changing the market in a dramatically way toward the company benefits.

sáng tạo một qc sáng tạo với một chiếc hộp í tưởng mới là một hành trình công việc và y cầu rất tài năng và con ng sáng tạo có thể nghĩ theo cách mới hơn những ng khác có thể. tác động của các í tưởng sáng tạo trong qc là tốt và có thể giúp thay đổi thị trường theo cách đột ngột theo hướng mà cty đc hưởng lợi

The advertising process and long challenging workflow, but the most important part of it is the idea and how to apply this idea professionally using all the talent and available resources and media. Watching new advertising ideas and learn about it can help you inspire with new ideas to your design and project.

thực hiện qc và là một quá trình thử thách lâu dài, nhưng pần quan trọng nhất cyar nó là í tưởng và làm sao để áo dụng những í tưởng chuyên nghiệp sử dụng tất cả tài năng và các nguồn lực sẵn có và truyền thông. hãy xem một í tưởng qc mới và học từ nó có thể giúp bạn có cảm hứng với í tưởng mới cho tk của bạn và dự án của bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét