4 thg 4, 2011

Logo + Brand Identity Design Questionnaire

Personal Details - chi tiết cá nhân
Project Details - chi tiết dự án
Business Details - chi tiết loại hình kinh doanh
Logo Details - chi tiết logo
A Helping Hand

Freelance Graphic Designer

Below you will find just some of the design & consulting services that I offer.

 • Logo Design & Brand Identity Design - TK logo& Tk nhận diện thương hiệu
  • Logo Design - tk logo
  • Brand Identity Development - phát triển nhận diện thương hiệu
  • Corporate Branding - thương hiệu
  • Tag Line Creation -
  • StationScheming ery (Letterhead, Business Cards, etc.) - bộ văn phòng
  • Colour - mầu sắc
  • Idea Generation / Brainstorming - ý tưởng chung / brainstorming
  • Consulting - tư vấn
 • Design & Development - thiết kế và phát triển
  • Web Design & Development - tk website và phát triển
  • Interface Design - thiết kế giai diện
  • eCommerce - thương mại điện tử
  • Copywriting - lời thoại
  • CMS – Content Management Systems - nội dung hệ thống quản lý
  • Icon Design - thiết kế biểu tượng
  • Search Engine Optimisation - tối ưu hóa tìm kiếm
  • Editing, Management & Consultation - chỉnh sửa, quản lý và tư vấn
  • User Interface Design - thiết kế giao diện ng dùng
  • Animation - hoạt họa động
  • Banner Ad Design - tke banner quảng cáo
  • Twitter Profile Design -
  • iPhone & iPad Applications - iphone và ứng dụng ipad
  • Interaction & Navigational Design - ảnh hưởng và
  • User Experience - kinh nghiệm ng dùng
  • Information Architecture - thông tin kiến trúc
 • Printed Material - vật liệu in ấn
  • Promotional Material -
  • Brochures - brochures
  • Annual Reports - báo cáo thường niên
  • Packaging - các bao bì sp
  • Flyers - tờ rơi
  • Posters - poster
  • CD Covers - bìa đĩa
  • Book Covers - bìa sách
  • Wedding Invites - thiếp cưới
 • 3D Modelling & Visual Effects - kỹ xảo hình ảnh
  • Prototyping
  • 3D Mockups
  • 3D Graphics
  • Poly Modeling
 • Photography
 • Plus more – just ask!
ssource : justcreativedesign.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét